Vítá Vás nový web ČSOP. Pojďme pomoci našim loukám!

Ekologická obnova luk

Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů

Jak na to

Příprava plochy

Klíč k úspěšné obnově louky je v dobré přípravě plochy. Obnova může probíhat na bývalém poli, na stávající druhově chudé louce, nebo na ploše bez travního drnu, např. po terénních úpravách či stavebních pracích. V případě bývalého pole nebo plochy bez travního drnu je potřeba po sklizni či ukončení prací plochu zvláčet, či uhrabat tak, aby byl povrch co nejhladší, bez výrazných terénních nerovností. Na takto upravené pole lze rovnou vysévat, nebo aplikovat zelené seno. V případě stávající druhově chudé louky, kterou plánujeme obohatit, nelze doporučit orbu. Ta totiž silně naruší mikrobiologické vztahy a fyzikální vlastnosti půdy, které jsou na louce budovány po dlouhou dobu. Doporučuje se pouze silné narušení travního drnu lehčí technikou, například rotavátorem či disky, popřípadě několikeré zvláčení bránami, tím se odstraní stařina a vrstva mechu, která by mohla bránit úspěšnému uchycování semenáčků.

 

Plocha připravená pro osev. Foto: M. Straková

Přirozená obnova (spontánní sukcese)

Ačkoliv odborný termín této metody zní složitě, jedná se o nejjednodušší variantu. Podmínkou je mít hezkou, druhově bohatou louku v blízkém okolí a hodně času. Pokud jsou oba tyto předpoklady splněny, pak stačí jen čekat. Z blízké louky na Vaši plochu semena časem doputují samovolně a postupem let zde vznikne nová, hezká louka, vytvořená zcela bez nutnosti počátečních investic a téměř bez námahy. Podmínkou je samozřejmě pravidelný správný management, tedy seč či pastva, a to od třetího až pátého roku po ukončení polaření.

 • Výhody:
 • nejsou potřeba žádné finance
 • minimální námaha
 • Nevýhody:
 • čas
 • nutnost mít hezkou louku v blízkém okolí naší plochy

 

 

Zelené seno

Další (tentokrát již rychlejší) možností je osev pomocí tzv. zeleného sena (z angl. greenhay). Princip je poměrně jednoduchý – je potřeba najít hezkou louku v okolí Vaší lokality, ideálně do cca 20 km. Tuto louku je třeba pokosit v době zralosti semen, která chceme získat, a veškerou hmotu ihned převézt a rozprostřít na Vaší ploše. Přitom je potřeba, aby pokosená hmota nebyla suchá, naopak, lepší je kosit ještě při ranní rose nebo za vlhka – v opačném případě by většina semen vypadala před tím, než byste stačili seno rozprostřít. Proto označení „zelené“ seno.

Zdrojovou louku můžete pokosit i dvakrát za sezónu. Poprvé koncem června pro získání semen trav, po druhé pak ještě koncem července nebo v srpnu, pro zajištění semen bylin. Pokud seč vícekrát není ve Vašich možnostech, pak zvolte termín koncem července. Tou dobou budou zastoupeny ještě zbytkově semena trav, a zároveň už i semena většiny bylin. Časové doporučení pro sklizeň zeleného sena se samozřejmě liší dle nadmořské výšky. V horštějších, chladnějších oblastech se doporučené termíny mohou posouvat dále do léta či začátku podzimu.

Zelené seno na Vaší ploše je třeba rozprostřít ve vrstvě 10-15 cm. Pokud jste zvolili vícenásobný přenos, seno rozprostřete v pásech. Takto položený mulč nechte do příštího roku být – přes zimu se rozloží a semena během toho začnou klíčit. Další rok je plochu potřeba na jaře pokosit, a to ideálně koncem května nebo začátkem června na vyšší porost (10-15 cm od země). Díky tomu se nepoškodí malé semenáčky. Podle podmínek na lokalitě je možné porost pokosit potom ještě jednou, na konci léta.

 • Výhody:
 • poměrně levné
 • při dvojí sklizni zajištění semen veškerých druhů
 • rychlý efekt
 • Nevýhody:
 • logistická náročnost
 • nutnost zachovalé louky v širším okolí

Možné zdrojové plochy pro posečení zeleného sena najdete v naší databázi.

 

Rozklad zeleného sena. Foto: M. Straková

Regionální směsi osiv

Zatravnit půdu je také možné pomocí již předem připravené regionální směsi osiv. Jak již název napovídá, tyto směsi jsou tvořeny k využití pouze v daném regionu. Jsou druhově bohaté a obsahují druhy typické pro danou oblast. Vysetím takové směsi na své ploše tak zajistíte dostatečnou druhovou pestrost i odolnost nově vzniklé louky, a to s menším úsilím než při použití zeleného sena. Seje se většinou na podzim (od srpna), nebo zjara, podmínkou je vhodné počasí – nesmí být dlouhodobě sucho. Množství osiva na 1 m2 je různé, v závislosti na použité směsi, ale pohybuje se od 1 g/m2 až do 20 g/m2.

Při použití regionální směsi osiv je dobré se předem ohledně správného výsevu poradit s odborníky. Zvláště při převodu orné půdy na travní porost může být vhodné plochu nejprve osít jednodruhovým osivem, aby se zabránilo zaplevelení a dostaly se nadbytečné živiny z půdy. Až následující rok se na ploše potom vyseje regionální osivo, které díky této přípravě lokality lépe vzejde.

Regionální směsi osiv zatím bohužel nejsou dostupné pro všechny regiony ČR. Zatím se dají využít v oblasti Bílých Karpat, Moravského Krasu, Žďárských vrchů a Vysočiny. Jejich příprava začala již i v Praze a na Šumavě. Aby bylo regionální osivo dostupné ve všech regionech ČR, založili jsme databázi, kde shromažďujeme informace o možných zdrojových plochách pro sběr semen.

 • Výhody:
 • logisticky jednoduché
 • rychlý efekt
 • Nevýhody:
 • finanční náročnost
 • dostupnost pouze pro některé regiony

 

Čerstvě nakartáčovaná směs před sušením a čištěním. Foto: K. Vítovcová

Louka na zahrádce

Pokud chcete založit květnatou loučku jen u sebe na zahrádce, je možné si semínka z okolí nasbírat ručně. V místě, kde semínka chceme vyset, stačí trávník narušit např. hráběmi a semena sem rozházet. Většině bylin chvíli trvá, než se na lokalitě usadí a kvetou, ale do dvou let byste již měli pozorovat mnohem větší rozmanitost porostu.